Patron honorowy
Ministerstwo Gospodarki
Sponsor główny
eon
Sponsor
AccionadwwentodzpMartiferaxpoERGCEZedfw4eCRETPA Horwtath
Partner medialny
Rzeczpospolita
c-re.pl

Konferencja

Dziesiąta Konferencja PSEW to największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Blisko 50 wystawców z całego świata zaprezentuje listę nowych produktów, usług i rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki wiatrowej. Spodziewamy się ponad 600 uczestników.

W trakcie sześciu sesji tematycznych prezentacje przeprowadzi ok. 30 panelistów. To jedyne wydarzenie w Polsce, które w tak kompleksowy sposób pokazuje jak bardzo branża OZE jest ważna dla polskiego sektora energetyki.

Zaplanowane bloki tematyczne to:

1.       Sesja plenarna – otwarcie Konferencji i Targów PSEW 2015

Rola energetyki wiatrowej w Polityce Energetycznej Polski do 2050.

- Czy wprowadzenie nowych regulacji pomoże Polsce w osiągnieciu celów produkcji energii elektrycznej zakładanych w Krajowym Planie Działania na rok 2020?

- Komisja Europejska prezentując założenia Unii Energetycznej potwierdziła swoje zaangażowanie w realizacje celów dotyczących redukcji emisji o 40% w 2030. Czy Polska jest w stanie spełnić to kryterium bez wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym po 2020 roku?

- Czy państwa w których rola odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej systematycznie rośnie popełniły błąd stawiając na rozwój zielonych technologii?

- Miks paliwowy w PEP 2050 zakłada zwiększenie wykorzystania węgla. Energetyka wiatrowa jest jedną z najmniej uciążliwych i najtańszych technologii produkcji energii elektrycznej bez naruszania stabilności KSE. Polityka energetyczna Polski do 2050 nie przewiduje jednak istotnego zwiększenia udziału energii elektrycznej z EWI. Jakiego rynku dla energetyki wiatrowej należy się spodziewać w najbliższych latach?

2.       Sesja „Jak prowadzić serwis farm wiatrowych – możliwe modele O&M”

- Z roku na rok zwiększa się ilość turbin wiatrowych dla których kończą się okresy gwarancyjne. Rośnie również świadomość wśród operatorów farm wiatrowych w Polsce dotycząca możliwości polepszenia efektywności działania turbin wiatrowych. Tworzy się rynek usług serwisowych  świadczonych przez firmy niezależne od producentów turbin. Jako PSEW obserwujemy rosnące zainteresowanie operatorów i inwestorów działających na polskim rynku, tym co dzieje się na innych rynkach europejskich w obszarze O&M. Jakie są doświadczenia z rozwiniętych rynków europejskich w tym zakresie?

W panelu będą reprezentowani przedstawiciele dwóch dużych firm europejskich posiadających znaczące portfele farm wiatrowych oraz reprezentanci niezależnych firm świadczących usługi serwisowe. Będzie więc możliwość otrzymania unikalnej wiedzy na temat rynku O&M w Europie z pierwszej ręki, zarówno ze strony tych którzy usługi serwisowe kupują jak i dostawców tych usług.

3.       Debata „Nowe zasady lokalizacji turbin wiatrowych – wyzwanie dla inwestorów?”

- Jak ustawa krajobrazowa wpłynie na zasady lokalizacji farm wiatrowych?

- Czy zmiany w Prawie budowlanym i ustawie o planowaniu przestrzennym będą oznaczać kolejne bariery dla deweloperów wiatrowych?

- Zmiany prawne idą w kierunku, by miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiły podstawę dla lokalizowania farm wiatrowych, jak również by władze województw miały więcej do powiedzenia w zakresie ochrony krajobrazu. Ostateczne rozwiązania prawne nie zostały jeszcze przyjęte. Czy i kiedy wejdą w życie zapisy o obowiązku instalowania elektrowni wiatrowych w oparciu o miejscowe plany? W oparciu o jakie kryteria będą przygotowywane audyty krajobrazowe w województwach?

Sesja „Nowe regulacje hałasowe w zakresie energetyki wiatrowej”

- Jakie są obecnie wyzwania w prognozowaniu i pomiarach emisji hałasu do środowiska w odniesieniu do turbin wiatrowych? Jakie są praktyczne aspekty oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych pod względem akustycznym? W jakim kierunku zmierzają zmiany metodologii oceny oddziaływania hałasu?

- Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, w ramach którego prace prowadzi zespół do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem. W jakim kierunku zmierzają regulacje prawne, nad którymi prowadzone są prace w ramach zespołu?

- Jednym z dyskutowanych pomysłów jest wyodrębnienie turbin wiatrowych jako osobnej grupy źródeł hałasu, a także ewentualne wprowadzenie dla wszystkich rodzajów terenów zabudowy mieszkaniowej, jednakowej wartości dopuszczalnej hałasu. Jak rozważana zmiana wpłynie na procesy inwestycyjne?

4.       Sesja „Czas na rynek usług systemowych z farm wiatrowych w Polsce”

- W polskim systemie energetycznym obserwowany jest dynamiczny wzrost udziału instalacji wiatrowych - w roku 2020 ma on wynosić około 10% całej mocy wytwórczej systemu elektroenergetycznego. Jakie wyzwania technologiczne stoją przed polskim systemem elektroenergetycznym po 2020 r.?

- Wraz ze zwiększeniem udziału instalacji wiatrowych w polskim systemie  elektroenergetycznym powinien powstać rynek usług systemowych, w których swoje miejsce powinny mieć także elektrownie wiatrowe. Czy wynagradzanie na zasadach rynkowych stanowi zachętę do obniżania kosztów bez względu na to, czy chodzi o instalacje OZE czy elektrownie konwencjonalne?

- W trakcie sesji zostaną zaprezentowane przykłady z Niemiec i Skandynawii dot. świadczenia usług systemowych przez elektrownie wiatrowe.

5.       Sesja „Farmy wiatrowe na rynku energii”

- Nowa Ustawa o OZE wprowadza nowe regulacje w zakresie handlu energią elektryczną z farm wiatrowych. Formuła cen aukcyjnych oznacza, że farma wiatrowa otrzyma wsparcie w takiej wysokości w jakiej wygrała aukcję, tylko wtedy gdy będzie w stanie sprzedawać energię elektryczną po średniej cenie rynkowej. Czy inwestorom będzie łatwo spełnić ten warunek?

- Kolejnym wyzwaniem jest konieczność pokrycia kosztów bilansowania, bowiem cena aukcyjna jest ceną brutto, która ma pokrywać koszty bilansowania. Jakie są możliwości ich optymalizacji?

- Farmy wiatrowe musza się integrować z rynkiem energii – to nowe wyzwanie, które w ślad za opublikowanymi w ubiegłym roku regulacjami UE, wprowadza nowa ustawa o OZE.

 

Konferencja PSEW to:

- Sesja Plenarna i Sesje tematyczne, a także Dyskusje moderowane;

- wydarzenia towarzyszące: warsztaty tematyczne, sesja posterowa

- blisko 1000 uczestników;

- atrakcyjny program wydarzeń

- prestiżowa nagroda – IREW (Interesująco i Rzetelnie o Energetyce Wiatrowej)

- niezapomniana uroczysta kolacja – Gala Dinner.

- zainteresowanie mediów

673
zarejestrowanych uczestników w 2014
45
międzynarodowych wystawców w 2014
10
edycja
Konferencji
1600
m kw. powierzchni wystawienniczej